BESLISSING Afdeeling en No. :an wor- :slaan 2 ged. behoo- groen r worden t Hart. maken erkver- burge- ember ffen.de le end fings- verande- sad. 3wager, affing .8 der net den, den no jnthef- van sn be stand n2 zulk^ ';es. Besloten wordt aan H.Üral in huur aan te bieden het P2 perceel door den Bir.v.Bern.werken in zijn rapport nader omschreven. V HlI Besloten wordt: V «/J j le. In beginsel te besluiten het plan te doen uitvoeren» I £e. Be Co^maissie voor Openbare verken advies te vragen, yg 5§q| 3e, Het plan in werkverschaffing te doen uitvoeren en daarop rijkssubsidie in de loonen aan te vragen. kennisgenomen. Het College kan zich met de zienswijze van den Birecteur^e gjJ vereenigen. i [L Hiervan mededeeling te doen aan de oommissie van open- /''WéG bare Werken en den Haad. 1 j Be ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- ting in het wegenfonds van f.294-.n.1. 21 x f .12.-- is f.252»-- voor aanleg en 21 x f.2.-- is f.42.-- voor onderhoud. 'Voorts zal ter veroreeaing van den weg tot grondafstand moeten worden medegewerkt conform het voorstel van den IBirOem.werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 694