Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1336 Lir.gem.werken 1337 1338 1339 Centr.Lureau voor Verificatie en i'ir Adviezen der Ver. v .Led. 'dem. te s-Gravehhage Idem Voorzitter 1340 1341 Best.der Ver.voor Pluimveeteelt en Aon.fokkerij S.en C.p/a evr.Sral- Cooos te Soest A.V.Bataafsche Import 1-y. te 1s-Gravehhage deelt mede dat A.Brugman, Hartmanlaan 28, te Soest, ontkeffing "behoeft van het! "bepaalde in art.8 der bouwverordening zulks inverband met den bouw van een dubbel woonhuis aan den Bigendomweg op perceel sectie G no.3621 ged. Te dezer zake wordt geadviseerd onthef fing te verleenen onder voorwaarde van storting in het 'egenfonds van een bedm| van f.28ó.alsmede van afstand van een strook gronds van m2 zulks ter ver breeding van den Bigendomweg. zendt afschrift van een aan de L.C.Centr! Slachtplaats voor de gemeente Soest uit gebracht rapport betreffende de controle van de jaarstukken over 1934 van 4ie H.V zenden de deugdelijk verklaarde jaarreke ning van het GegenfondsAover 1934 toe, j vergezeld van hun controle-rapport. stelt aan de orde de ontwerpen: a verordening regelende de samenstelling en werkkring van de Schoonheidseommis-j sie voor de gemeente Soest, het huishoudelijk reglement van de j Schoonheidscommissie in de gemeente Soest verzoekt vrijstelling van de Vermakelij. jhiedsbelasting voor het houden van een pluimveetentoonstelling op 24-25 en 26 Dec.e.k. in Hotel Leraland, alhier. verzoekt vergunning tot het oprichten van een benzinepomp-installaite bestaan de uit een ondergrondsch reservoir van 6C0C Liter inhoud voorzien van een bovei grondsche aftapinrichting inwerking ge bracht door een electromotor van /4 B.KJ 0a/in oerceel -mersfstr.kad.bek.in sectie L no.1989» Te dezer zake wordt advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brandweer van S'berg en den Lir.v.Gem. werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 695