U '<37$/ BESLISSING Afdeeiing I A 1 Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan de circulaire uitvoering te 6e?en. Het College neemt met eenige ontstemming kennis van het Ui rapport. Besloten wordt aan den heer H.V.Klooster ver- W OLjLj tegenwoordiger van de gemeente in den Kaad van dommis- - sarissen mede te deelen dat het rapport voor hem ter ffLo.Jfoti lezing op de secretarie beschikbaar is, met verzoek be- doel rapport in de eerstvolgende vergadering der Commis sarissen ernstig in behandeling te nemen en te bevorde ren, dat aan de onjuiste behartiging der financieele belangen der H.V". een einde wordt gemaakt. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 12 uecember 1935 nos.35/2^3, 35/21Ö en 35/201 wordt besloten de aanvrage 1/1188 weigeren en de aanvrageri nos«1/1190 en 2/312 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 698