num- i Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 146 147 148 149 Leden der com missie voor de beoordeeling van het aesthetisch gedeelte der bouwplannen. Voorzitter Besloti middel: den rai Seslot e Istellir Gemeentesecre taris Directie water leiding Mij liet het Beslote doen. no.^191 vragen door tusschenkomst van den technisch ambtenaar van bouw-en wo ningtoezicht betaling der hun toeko mende restant-presentiegelden over 1934. ;no.2l/p82 adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijziging der begrooting 19p4, 4e afd. nc. 21/382. doet voorlezing van het afwijzend advies der Commissie van Georganiseerd overleg dd7 Bebr.1935 inzake de wensch van den Raad, tot invoering van een tijdelijke korting op de sa larissen en Iconen van het gemeente- personeel voor 1935- De Directeur de Rijk,alsmede de ar- De Voor chitect Haanstra komen in de verga- 3"tige o dering. Door den Directeur wordt mede- houw te gedeeld dat de schoonheidscommissie zich bezwaren maakt tegen den bouw van een pompstation op het terrein aan de BanningstraatHet gebouw wordt ge- pla atst in een uitgediept terrein en is van den weg niet zichtbaar. Dat het gebouw mogelijk naar het oordeel van de commissie niet voldoet aan de schoonheidseischen is toe te schrij ven aan de omstandigheid, dat het moet worden ingericht als pompstation en rekening gehouden moet worden met de machines die daarin plaats moeten vinden. De directie vraagt een gun stige toewijzing der bouwvergunning.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 69