V: Otft- vA?'//j BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen ra door p&racht n van voetpa- me t chijnen n het verde- sselen hare waarbij nd van en, ver' secre- ,n een jasKcr .el en ;unning >n "blor gele- tar aar: jouw in, ont- shriks- ih ma- Ldi dt 3tich- kwar- ian het technisch, advies van de M.V. olter en Dros te hnersfoort ad. 6 uctober 1933 volledige uitvoerin jegeven en zoo neen welke maatregelen nog te m 'welke kosten daaraan zijn verbonden. is zijn Besloten wordt van dit aanbod geen gebruik te manen en omtrent het samenstellen van de •■.egenlegger een beslissing g nemen zoodra een nieuwe directeur van openbare wer- |P ren in functie 'is. ujiV an het schrijven wordt Kennisgenomen J '*y/c< tfcS esloten wordt aan adressant te berichten dat het col lege den raad zal voorstellen een bedrag van f.100,-- toe te staan als vergoeaing voor schoonhouden en verwar-/^^^(? men van de hulpsecretarie ingaande 1 Januari 1935* e gevraagde machtiging wordt verleend. W Ji- w osloten wordt van Breukelen uit te noodigen om minsaag [b Januari a.s. des voormiadags 11 uur ten gemeentenui- ize te komen tot iiet houden van een bespreking Conform wordt besloten. l.iiOSi nemen nOf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 6