Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 134-5 1346 1347 1343 -.dnister van Soc. Zaken, den Haau F ,a hui klerk bi het gem.gasbedrij Soest 'DirGem. werken 1349 Centr.bureau voor Verificatie enz. te s-Gravenhage Hij ksinspecteur 'erkverschaff ing Veenendaal deelt mede, dat er geen bezwaar tegen ig jdat, wanneer de kasuitkeering lager is dan het bedrag, hetwelk ingevolge de steunregeling zou kunnen worden ver strekt, de kasuitkeering tot dat bedrag wordt aangevuld. verzoekt met ingang van 1 Januari 1936 hem in rang en salaris te verhoogen, ten einde een en ander meer in overeenstem- Jming te brengen met zijn werkzaamheden. jzendt advies tot betaling van den 2den termijn der aannemingssom ad f.022.35 (45 van f.1583.- f.2G0.--) vermeer derd met een bedrag ad f.56.85 wegens meerderwerk totaal f.ó79«20, voor het herstraten en verbreeden van de bestaan de bestrating van een gedeelte van de ;Den Blieklaan en de geheele Schoolstraat i aan 'f .A.Deijs te Soest. zendt rapport in betreffende gehouden opname van kas en boeken van den gemeen te-ontvanger over het 3e en 4-e kwartaal 1935. doet mededeeling van ie stopzetting der werkverschaffing gedurende de kerstweek, hieuwjaarsweekterwijl de betroknen werkloozen ingevolge de bepalingen der steunregeling kunnen worden geholpen en over de week van 23 t/m 28 December 193Ï de kerstgave kunnen ontvangen ten bedra ge van 25 van het netto bedrag. f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 701