num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte o u d 1350 1351 1352. 1353 1354 1355 1356 kinister van Bin- nenlandsche daken Gommissie Grond bedrijf en Uit breidingsplan Jir .Gem. werken G.J.Bosboom, Burg, Gr o th.es tr .55* te Soest T e c hnAmbt e naar Gasbedrijf Gem0 n tva ng er PS chag e nKo nlaap 32, te Soest zendt aanschrijving betreffende ventver- igunningen. Je Inspecteur van Politie adviseert bij schrijven ad. 11 Jecember jl.no.413 niet jaf te wijken van.de in deze gemeente thans geldende regeling. adviseert niet in te gaan op een aanbie ding van W.'t ham, Iferkstr53waarbij deze zijn aan den Klaarwa tem e g gelegen perceel, kad.bekend als sectie G no. 3516, groot jf 782 kg, waarover gedeelte lijk een weg is geprojecteerd, voor f1CCG.-- te koop aanbiedt. adviseert niet over te gaan tot de door J7. de Hijk en P.van Asch voorgestelde ruiling van grond aan den Klaarwaterweg, Je Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met dat advies ver eenigen. deelt mede schade en hinder te ondervin den van het afgevoerd fabriekswater uit de zuivelinrichting van J.v.d.Breemer a/'d Korte kalmweg, in zijn werkplaats aan den Korte Brinkweg no.36. Je dir.v.gem.werken brengt bij rapport van 9 Jecember 1935» no.17/74, te dezer zake advies uit. rapporteert omtrent de wenschelijkheid tot vaststelling eener regeling, volgens welke reductie wordt verleend op den gasprij s. machtiging het innen der kwi- verzoekt tanties voor het ophalen van asch en vuilnis betreffende den dienst 193° °P te dragen aan T.G.v.d.Ham, gemeente deurwaarder, tegen een vergoeding van 3 van het geïnde bedrag. verzoekt ontheffing van door hem ver schuldigde leges inzake een aan hem ver leende bouwvergunning. Je dir.v.gem.werken brengt te dezer zaka advies uit bij rapport van 12 Jec.'35> no .35/8 i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 703