num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1357 1358 1359 I3ÓO 13Ó1 P.Renooy, hieuw- str.3oa, Soest Bestuur der Gas- stichting te 1s-Gravenhage P.de liaan, Secr. Samenwerkende Or- ganisatie l.'inister van Soc. Zaken afd.Jinanciën 1362 Ver.Veikcontrole- station te Utrecht verzoekt vergunning tot het uitbreiden van de bestaande bakkerij door het vervangen van den houtoven door een heetwateroven in perceel Ifieuwstraat 3 kad.bekend gemeente Soest in sectie H no.4235* Te dezer zake wordt door den commandant brandweer van Soest van gemeentewerken. advies uitgebracht der vrijwillige en den directeur zendt een drietal exemplaren van de op 4 ilovember jl. gehouden voordrachten inzake de oprichting van een industrie laboratorium. Voorts wordt verzocht vo'ór 1 Januari a.s. te mogen vernemen of op een aand in de kosten van oprichting van een zo danig laboratorium kan worden gereken;, baarbij wordt dan tevens een opgave i. gewacht van de gasopbrengst over 1934 in guldens. verzoekt geen aftrek op den steun toe te passen, wanneer de huur minder dan f.3.per week bedraagt. deelt mede, dat de geldigheidsduur ve de steunregeling wordt verlengd tot er. met 27 Juni 193^* deelt mede dat L.C.Tillemanstechnin. ambtenaar 3e klasse bij den dienst va gemeentewerken vanaf 1 September tot e met 31 December 1935 °P arbeidsovereen komst als zoodanig werkzaam is tegen t wedde van fl8C0 Bij zijn aanstelling is besloten de p - sitie van den heer Tillemans nader bi de begrooting 1.93° te regelen. Gevraagd wordt een beslissing in deze te nemen. biedt eenige verslagen aan over de we zaamiieden der vereeniging over de jan 1933 'en 1934. De g( geleé Beslo meent geen te ga: Udres£ drag v avennis Beslot burger 1 Janu di.ng vi lijke -enni sg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 705