V//U 1/ JJ- Ji BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tbreide i het r een straat 3 ;ctie H cebracht lige cteur n de op chten lustri e ïuari 1 aand een zo irekenu -ave i. 1934 n toe r dan ur va tot e ihnij it van tot ereen gen et de p - r "bij deze werk- jar n De gevraague vergunning te verleenen conform het over gelegde ontwerp-besluit. Besloten wordt aan adressant te "berichten dat deze ge meente slechts een gasdistributie bedrijf heeft zoodat geen termen aanwezig worden geacht op het verzoek in ite gaan. 0/ til adressant te berichten dat besloten is beneden het be drag van f.3.geen aftrek toe te passen. kennis genomen. Besloten wordt met Tfllemans een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te gaan en wel voor het tijdvak van 1 Januari 193& "tot 1 3epteinber 193° tegen een vergoe- \/?U. Vo Ló amg van f.2000.--per jaar verminderd met 5 als tijde lijke korting. -.enni sgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 706