I Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 1363 1364 1365 1366 1367 1368 J.J.Spruyt, te Soest Baarns Alg.Ass. Kantoor Be Bock en Schram. de Jong X.de Jong, Ta ld Pyrm^ntlaam 4ó, Soest .aatschappeli j n Kuiptetoon JI icke 1 v'e ede - str.51» Soest Jir.Gem. werken Korte inhoud verzoekt vrijstelling van de voorwaard inzake het Diaken van een overstortput op den Beerput, opgenomen in de hem dd 10 Sept.1935 verleende vergunning tot het vernieuwen van perceel Belvédêrewe 3. Be öir.v.gem.werken Brengt te dezer zake advies uit Bij rapport van 17 Je- cemBer 1935» no.10/5* deelen mede dat zij, als vertegenwoore gers der K.H.R.Kees en Goonen, voor de verzekering van de auto's der gemeente offerte kunnen doen op zeer voordeelic voorwaarden. verzoekt een Boom, staande voor zijn perceel, te laten rooien. Je dir.v. g( 'ierken Brengt Bij rapport van 18 Oecer - Ber J-935» no.1090, te dezer zake advi< uit zendt aanBeveling herBenoeming aftre dende leden. maakt offerte voor het onderhoud van schrijfmachines voor het jaar 193&* Toorts is een offerte ingekomen van A.Koolhuyzen's Kantoormachine-handel te Amsterdam alsmede een herziene van J.Tickei, voornoemd. offerte Biedt ter Behandeling aan eenige ver zoeken om Bouwvergunning vergezeld vai de noodige teekeningen en adviezen. .idres verle stort lede egaa; verzei adres* 13e slot te Bie vac .R vacA vac.P ;3eslot I leenen Gelet BecemB aanvrai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 707