v nhj. oorwaard tortput s hem dd Lng tot rederewe ;e dezer i I7 De- jerra 0 ore- voor de ;emeent e rdeelir zijn r.v. ge.;:. 8 Decer - e advit iftrt- van 36. van ndel t ff ert-: ver- Ld vai in. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking? Adressant te berichten dat hem voorloopig uitstel wordt V1 verleend van de verglichting tot het maken van een over- stortout op den beerput v/h perceel Belvedèreweg 3* 'K' X' lade te deelen dat op de aanbieding niet kan worden in- /j gegaan aangezien de gemeente te dezer zake reeds een verzekering heeft afgesloten. Adressant mede te deelan dat de boom zal worden gerooidi ieJi- !3esloten wordt den Baad de navolgende aanbeveling aan I te bieden: vac.H.van den Broek-Verkerk jvac.A.Legemaat vac.P.A.Bndendijk 1. H.vd.Broeje-Verkerk 2. J.hoorlander 1. P.A.Andendijk 2. d.Landman J 2 1/ Besloten wordt aan den Secretaris machtiging te ver- leenen deze aangelegenheid tot een oplossing te brengen, U' Ielet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.2b december 1935 nos.35/2^9 e,n 35/i-9<3 wordt besloten de aanvragen nos.l/ll39 on l/'ll8o in te willigen. 1/ 2 j o xil xia, i s s r 1 0 0 lilctcl "t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 708