Volg- num- Afzender of voorstelier Datum mer Korte inhoud 1 368 2bö a De Voorzitter. 1 368 b «ethouaer de Brui jn brengt in tegenwoordigheid van den Di recteur van Gemeentewerken in behande- ling aiens rapport dd. 12 December 1933 betreffenae reorganisatie van den aiens" :der gemeentewerken. stelt tijdens de behandeling van net reorganisatierapport Gemeentewerken voor, aan den oecxetaris en den uiree- jteur van Gemeentewerken gezamenlijk op- dracht te geven een onderzoek in te - stellen naar de administratie der ge- meent e-eigenaommen en daaromtrent het College te rapporteeren. 1 368 c ae Voorzitter. stelt voor maatregelen te treffen op dat in den vervolge de directeur van Gemeentewerken in gevallen van brand in, de gemeente telefonisch worat gewaar- schuwu. Voorts stelt de voorzitter voor in het vervolg over zaken wu 1 omtrent door den directeur van Gemeentewerken dient te worden geadviseerd en waarmede! de branaweer is gemoeia g-en speciaal advies in te winnen van de Gommandantenj doch dit over te laten aan den direc teur voornoemd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 711