/olg- lum- mer 369 370 371 1372 1373 1374 1375 1376 Afzender of voorsteller Datum o r t e h.V.doesterdal Soesterberg. te zendt een blauwdrukken van de in te richten tentoonstellingshall' en ver-I zoekt roede te deelen of het college be-[ reid is op een nader te bepalen dag in de 2e helft van Januari a.s. een terzal! te houden bijeenkomst bij te wonen. Voorts wordt raededeeling verzocht van de oppervlakte welke de stand van de gemeente zal bestrijken. oua Stads- en Acade misch Ziekenhuis Utrecht S .11.Speerstra Soesterbergsche- straat 107.Soest. De Voorzitter. linister van Binnén- landsche Zaken. C. J .11. Gal jartte Soesterberg. minister van Soci ale Zaken. Afd. Binanciën (Personeel verzoekt de verplegingskosten van P.de Bruijn voor rekening der gemeente te nemen. verzoekt een tapvergunning voor de rech ter beneden localiteit van perceel Soesterbergschestraat 107 stelt voor gebruik te maken van de .be voegdheid verleend bij art.32, lid 1 van het kelkbesluit zooals dit is ge wijzigd bij K.B. van 24 kei 1935, no. 311 deelt mede dat een commissie tot onder- 1 zoek van de mogelijkheid van net aan brengen van vereenvoudigingen in de ge meente-administratie is ingesteld en verzoekt in voorkomende gevallen mede werking wel te willen verleenen tot het verstrekken van gevraagde inlich tingen. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor loodgieterswerkzaamheden De directeur van Gemeentewerken advi seert adressant te plaatsen op de lijst van leveranciers aan de gemeente. deelt mede, dat hulp aan gestraften bij steun en werkverscnaffing kan werden gedeclareerd adviseert over te gaan tot het benoemei} van een geneesheer belast met het ver- richten van de aoodschouw gedurende hei jjaar 1936- ie sic chai tan a ij d 2 be nf 01 aten ge txim ,onf 0: ge\ rmend slot rerai II ÏS£ .d vs - Hupe aan de i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 715