v* 4r I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van de in all' en ver- college be- Len dag in een terzali wonen ;ocht van van de van P.de ente te )r de recl rceel n de ,be- lid 1 is ge- 35, no. ct onder-- st aan- :.n de ge- ;ld en j »n mede- i tot nlich- komen advi- ie lijst 'ten bij :rden lenoemerji t ver- nüe hei esloten wordt de onderhavige aangelegenheid in handen in stellen, ter bestudeexing en afdoening, van den wet- e ouder van gemeentewerken, hventueel ware overleg te legen met den directeur van gemeentewerken ki HXli iesloten wordt deze zaak in handen te stellen van maat- ichappelijk hulpbetoon met verzoeic om afdoening, Voorts tan den inspecteur van politie opdracht te verstrekken ij dergelijke gevallen als het onderhavige zich met e betrokken gemeente in verbinding te stellen en te nformeeren naar welk ziex.ennuis men het vervoer wil aten plaats nebben. i gevraagce vergunning wordt geweigerd aangezien het iximum is bereikt. ^onform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten, f gevraagde medewerking zal worden verleena in voor- - „omende gevallen. L tv sloten wordt auressant te plaatsen op de lijst van v* - /eranciers aan de gemeente. .nisgenomen. In voorkomende gevallen zal aan den in- rfS .d van de circulaire uitvoering worden gegeven. 92^<3 - ■'.Kupert wo; at voor het jaar 19pó met algemeens stem- aangewezen als geneesheer belast met het verrichtei de doodschouw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 716