Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte 1377 1378 1379 138 Bestuur der Ver. "Ben school ra/d ■bijbel te Soest? directeur Gemeen tewerken .ïïiets, korte Brinkweg 27, te Soest 13SC M.Hornsveldte Soest Birecteur van Ge meentewerken verzoekt ten behoeve van de U.-u.C. school een bedrag van ƒ.77,15 beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van leer middelen benoodigd voor de opleiding vcor het diploma B. rapporteert omtrent verbetering van den Gricaweg. verzoekt van de hem bij besluit van B. en W. dd27 Augustus 1935, nc.1/ 1127, verleende vergunning voor den bouw van een dubbel woonhuis op perceel sectie C.1Ö12 gedgelegen aan ae ve Genestetlaangebruik te mogen maken voor den zelfden bouw op perceel sectie C.no.1828 ged. gelegen aan de Bartolot- tilaan. De Directeur van Gemeentewerken brengt te dezer zake advies uit bij rapy port van 1ü december 1y35, no.55/136. verzoekt in verband met een plaats ge had hebbende grondruiling ae te zijnen name ad. Januari 1935 verleende ver gunning voor deri bouw van een dubbel woonhuis op perceel sectie h.no.4809 gelegen aan de Paulus Potterlaan, deze vergunning thans te doen gelden vcor de pereeelen sectie Ii.no.4796 ged. en j 4799 geu. gelegen aan de Pieter de Hooghlaan De Directeur van Gemeentewerken brengt; te dezer zake_gunstig rapport uit bij schrijven van 20 December 1935, no.55/i 43. deelt mede dat G.G.Hol, Postweg 20, tel Scestsrberg ontheffing behoeft van het j bepaalde in artikel 14 lid 1 sub d der; bouwverordening zulks ten behoeve van de oprichting van een opslagplaats voor bouwmaterialen groot 11 x 2.80 li. j op perceel sectie Ü.no.1676, tot op een afstand van 25 uit de zijerfafschéi ding. Te dezer zake wordt geadviseerd de gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde dat de afstand van dep voorgevel van de loods tot den achter gevel van het woonhuis tenminste 4 k. bedraagt en de zijafstand minstens C5G hl. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 717