num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud 1582 1583 1384 1385 1386 1387 Geneesheer Direc teur 1 s-jHeerenloo i Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. T e chnAmbt ena a r Gasbedrijf Directeur van Ge meentewerken. H.J.van Hal, vo lontair ter secre tarie Soest. Directeur van Ge- meent ewerken viaagt of kosten in rekening kunnen worden gebracht voor nemen rontgenfo van Dirk j.uyper, die voor rekening dt gemeente wordt verpleegd. maken enkele opmerkingen ten aanzien van de regeling der rechtspositie vcu de gemeente-vroedvrouw. stelt voor een regeling te treffen v 1 gens welke reductie wordt verleend c den gasprijs, zulks om het gasverbru te bevorderen en om minder gesitueer in de gelegenheid te stellen gas te verbruiden tegen een lageren prijs. De gasccmmissie adviseert aan deze 1 geling voor één jaar uitvoering te g< ven. deelt mede een onderzoek te hebben i gesteld naar de mogelijkheid om te k men tot een verzekering tegen ziekte van de gemeentewerklieden en advisee in verband met de uitkomsten van dit onderzoek een dergelijke verzekering niet aan te gaan, maar zelf het risi te blijven dragen. verzoekt uitbetaling van de hem bij sluit van Burgemeester en Wethouders dd. 2 April 1935 toegekende gratific tie over het jaar 1935, ten bedrage van .300,=. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 719