"A ïift yx BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kunnen ntgenfoc ening d> aanzien Ltie vou; ffen v 1 eend op verbru itueer as te rijs. deze r - e te e> aben i - :i te ko- siekte Ivisee in dit .ering xisi bij b uclei's tific - rage rzoek de noo' Besloten wordt de te dezer zake te maken kosten voor- loopig voer rekening van de gemeente te nemen, Voorts aan de Stichting te verzoenen ons mede te deelen of de onderhavige kosten niet begrepen zijn onder de kosten van verpleging e.d. vastgelegd in de betreffende over eenkomst welke is aangegeven ten tijde van de opname. Aangezien dezerzijds de inhoud dezer overeenkomst niet is na te gaan ware tevens te verzoeken alsnog een af schrift van deze overeenkomst te mogen ontvangen. z4 -z- welke uen Baad ter vaststelling is bepalingen omtrent de reentspositie '7 Van het schrijven wordt kermis genomen. Bij onderzoen is gebleken dat in de ontwerp-verordening op den ge neeskundigen dienst aangeboden, reeds der vroedvrouw, als door gedeputeerde staten beuoeld, zijn opgenomen. jTen aanzien van de bezcluiging wordt besloten het in die ontwerp-vejordening aangehouden bedrag van 4o0,=, te handhaven evenals de vergoeding per verlossing. ...et intrekking van de vorige te dezer zake genomen be- i/ slissing wordt besloten den Baad èen voorstel te doen tot net verleenen van een reductie op den gasprijs zoo als is omschreven in een nader (gewijzigd) rapport van den technisch ambtenaar van net gasbedrijf waarmede ae gascommissie zich met inachtneming van een proeftija van een jaar heeft kunnen vereenigen. Besloten alle len. Verzocht ingekomen offerten tegelijk te behande- *2^ wordt de offerten bij te voegen. Hoewel de beiae heeren wethouders zich niet goed kunnen vereenigen sluit met het door Het vorige college genomen be- kunnen zij zich op grond van het genomen besluit er mede vereenigen, dat de toegekende gratificatie ad .^00,= berekend over 9 maano.en ten bedrage van ƒ.225,- over 1955 wordt toegekend, ^venwel wordt uitdrukkelijk door de vergadering besloten dat uit de toe te kennen gratificatie over 1955 geen gevolgtrekkingen mogen worden geconcludeerd voor de toekomst. Het College acht zich voor de toekomst niet meer gebonden aan het besluit van het vorige College van Burgemeester en Wethouaers. Gelet 135/211 iligen. op het advies van Bouw- en woningtoezicht no. wordt besloten de aanvrage no.1/1191 in te wil-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 720