Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 1 390 1 391 1 '392 1 393 1 394 Gemeente-^ntvan- ger wethouder van Ge-! meenteneden Gemeente-Ontvan- j ger. K.KramerPost weg 111 te ooes- terberg bestuur der Chr. Ver.voor lich.op voeding Krater- nitas komt in de vergadering en verzoekt als nog te besluiten tot net toekennen van een vergoeding van 3 7° in plaats van 2 aan den deurwaarder T.G.v.d.Ham voor het innen van de kwitantie's voor het ophalen van asoh en vuilnis, neze vergoeding wordt door hem alleszins bil lijk geoordeeld aangezien v.d.iiam zien veel moeite moet getroosten om de be dragen te innen en hij n.1. meermalen zich tot de betrokkenen moet wenden voor het innen van het verschuldigde recht deelt mede dat nog voor een bedrag van ƒ.200,aan loonen zou te verwerken zijn aan net dunnen aer bosschen en vraagt in verband daarmede cf dit cre- diet voor I93& door het college kan worden verleend. I stelt voor te besluiten van den staat der nog te verhalen posten betreffende de gemeenterekening 1934 af te voeren eenige in diens schrijven genoemde pos ten t.a.v. de gemeenten Amsterdam, Hot- terdam en Dordrecht tot een toxaul be drag van .143<3. i verzoekt uitbreiding van ue verlichtin( van den nostweg. De directeur van Ge meentewerken orengt te dezer za^e rap port uit bij scmijven van 2o December 1939 no1091 deelt mede, uat het is gebleken, dat d< Raad op zijn verzoek om toekenning van ■en bedrag van /.100,= over de jaren 1934 en I933 afwijzend heeft beschikt, omdat de openbare school niet van de toestellen der vereeniging profiteert. De adresseerende vereeniging welke zich met deze motiveering niet kan ver eenigen, vraagt als gelijkgerechtigde vereeniging een gelijke behandeling als de andere vereenigingen ter plaatse en verzoekt in verband daarmede den Raau opnieuw te willen voorstellen op net verzoek dd. 10 Augustus j«l« alsnog een gunstige beschikking te willen nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 727