*■31/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkinaen en No. et intreding van net in ue vergauering van 20 hecem- Lf/*tjr bar 1955 genomen besluit wordt tnans besloten aan van r Ctf-* den nam een vergoeding van toe te-mennen. esloten wordt het bedrag ad .200,= te verleenen voor et dienstjaar 19pb (post werkverschaffing;. nesloten wordt de betromken gemeentebesturen nogmaals te wijzen op het onbehoorlijke van hun ingenomen stand punt P het verzoek van adressant wordt afwijzend beschikt. \f cd) A,..n den Raad voor te stellen voor het jaar 19^4 alsnog \j> een bedrag toe te kennen van /.1QG,=. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 728