Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1402 1403 1404 1405 H.van Bxeukelen, Ooest Minister van Oo- ciale Zaken. Gemeent e-secreta- ris x)e Voorzitter. jverzoekt tot definitieve afrekening over te gaan van de door nem op 1 8 ou. 1530 gestorte waarborgsom groot ƒ.146,25 ten behoeve van de uit breidin dex waterleiding van de koninginnelaar,- deelt mede bereia te zijn goea te keu dat de ontginning van woeste gronden eigenaom der gemeente, worat uitgevoei in werkverschaffing en stelt een subsi die in de loonpost ad .2980,= in het vooruitzicht -it werkobject is aangevraagd bij schrijven van h. en ,vdd. 2 november 1935, 3e afd. no.4015' zendt ter voldoening aan een hem ver strekte opdracht een rapport in, naar aanleiding van eenige verzoeken van h ren raadsleden terzake onderzoek ex ploitatie enz. woningbouwvereeniginge wensent het College van burgemeester en wethouders op deze laatste vergade ring van 1955 en bij den aanvang van het nieuwe jaar veel geluk en voorste toe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 731