te keu BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt aan van Breukelen terug te betalen een y4 ^/"r'r bedrag van /.90,2b benevens de rente ad 4 jo van de ge- storte waarborgsom over net tijdvak van 1 «Jan. t/m Jee. zijnue mitsdien een totaalbedrag van 10. Jan de mededeeling wordt kennis genomen. Besloten wordt rJj I de goeukeuring van het plan ter kennis te brengen van den directeur van Gemeentewerken met verzoek het staats-, boschbeheer mededeeling te uoen van het besluit van den kinister. (net schrijven aan den directeur ware in tweevoud bij hem in te zenden). secretaris leest zijn rapport voor. -en beslissing dienaangaande zal in een volgende vergadering worden genomen mederkeerig richten de aanwezigen eenige woorden tot ren Voorzitter, onder dank voor uiens wenschen voor het jjaar 19/6.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 732