if BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .ge vei le daar- beschei- 1. 50 ïing tot iis, op oningin- port uit- ïibtenaax, w- en wo- 1935. Oude t met de t hierom en dd1 ;unning ■ste lid idvies ;ur van vrijwil- ning in iet schril i 1935' Ingevolge de goedkeuring van G.S.dd. 5 Pebr.'35 worden Ie vergunningen verleend onder de nrs. 1/1018,1/1020, m 1/1039 wordt geweigerd» Adressant mede te deelen, dat de vergunning wel kan worden ingetrokken, doch dat hij niet ontheven kan worden van zijn verplichting tot betaling der ver schuldigde legesgelden» Adressanten te berichten, dat niet tot de gevraagde ver-p? betering op dit oogenb'lik kan worden overgegaan, zulks in verband met den financieelen toestand der gemeente. V' Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen, onder de voorwaarden en de bepalingen, geadviseerd door den inspecteur van Politie en den Commandant der Vrij willige Brandweer te Soest. hiervan wordt voorloopig kennis genomen elling v^enfisgenomen. v ufn. -naaide De Sevraagde ontheffing te verleenen en voorts aan V onLr Apdressant de inlichtingen te verstrekken conform neven»- nhuis aaï 93. Voof en, welh pervlak onsweg n rapP01' :hnisch ding va» vermeld rapport. 3 i om

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 74