11—2—55 Volg- num- Afzender of voorsteller mer j 157 158 159 160 161 162 Datum Korte i n h o u 5 en 6-2-'35 no. 1j>9* Directeur der U.V.Centrale Slachtplaats van de gemeente Soest Directeur-gene- 6 - 2-'55 raai van de Volksno5^55 gezondheid 1s-Gravenhage. Makelaar P.Man. 8-2-'55 Soest. no.5838 C.G.J.van Heijst tijdelijk op zicht er-teeke naar bij den dienst van open bare werken. Soest no1677 Mevr.Redeman-v.hi50-1->5 Stehli no.5858 Voorzitter verantwoordt zich naar aanleiding van de tot hem gerichte brieven van B.en W.dd. 20 Deo.1954 en 2 februari 1955» deelt roede geen bezwaar te hebben tege de door B. en W. voorgestelde huurverl gingen bij de bouwvereenigingen Sint Joseph,0ns Belang en Patrimonium, vraagt voorts enkele inlichtingen en doet eenige roededeelingen. antwoordt, dat zijn lastgever P.C.van Suydam het perceel aan de Schrikslaan kad.bekend als sectie H.no.5587 in koop accepteert tegen 2,= per M2. verzoekt, aangezien hij geen vaste aanstelling heeft gekregen,zijn sala ris te bepalen naar een bedrag van 2400,= per jaarinplaats van het uitgetrokken bedrag ad 2200,= per jaar. maakt bezwaar tegen betaling wegens i recognitie inzake bestrating van het kerkpad, aangezien het desbetreffend perceel in andere handen is overge- ga an stelt voor in verband met de plaats gehad hebbende reorganisatie van het politiecorps de inning van rechten ingevolge de woonwagen- en woonsche- penwet in den vervolge te doen ge schieden door P.J.de Vries, agent van politie te Soest en bij diens afwezig'! heid of ongesteldheid door M. de Bruin, agent van politie te Soest. Hieron Verifj der Ve Bedoel iVoning inlich iesbet ■Beslot* Aangezi dat ook nisgevi naar de intrekk sant te functie (bedrag vasten bieslotei vergunn; sta&n Aldus w<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 75