Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud Technisch -ambte-5-2-55 naar Bouw- en Woningtoezicht G.van Herwaarden 6-1-l55 Soest M.A.Schalkwijk 5-2-'55 Bosstraat 7 no.5S65 Soest Inspecteur van Politie 11-2-'55 no2984 Bestuur Ned.Herv. 6—2—55 Zondagsschool. no.9 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daar bij behoorende teekeningen en be scheiden. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor gemeente klokkenluider. verzoekt aanbrenging van een licht punt aan de Bosstraat. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare Werken adviseert niet tot uitbreiding van het aantal licht punten aan de Bosstraat over te gaan. adviseert de Soesterbergschestraat vanj de Eikenlaan tot den spooroverweg te Soestduinen en de Banningstraat vanaf dien overweg tot aan de Rademakerstraal ingevolge art.8 van het Motor- en Rij wielreglement te doen sluiten voor het berijden van beide richtingen voor rijwielen. vraagt ontheffing van huur verschuldigd voor de beschikbaarstelling van een lokaal der o.l. school a/d Beetzlaan, daar vanaf 1 Maart 1955 geen gebruik meer daarvan zal worden gemaakt. 168 Technisch arrfcte- naar bouw- en j woningtoezicht. 4-2-'55 brengt rapport uit omtrent het door no.1 J Jonker, wonende Meteorenstr108 te Hilversum, ingebrachte bezwaar wegens aanhouding der beslissing naar aanlei ding der door hem ingediende aanvrage om vergunning tot den bouw van vijf dubbele woningen aan de Schoolstraat, sectie G.no.5650.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 79