Afzender of voorsteller Korte inhoud Techn. Ambtenaar Openbare /erken. zendt advies tot betaling van den 2en termijn der aannemingsom betreffende het sausen en witten der lokalen van de o.l. scholen, groot f.61,18 (30 van f.203,92) aan de fa. Schults en Van der IHeide „van Loon Soest. deelt mede dat hij bereid is zijn "plan" in te dienen, indien hem een rechtsgel dig bewijs wordt verstrekt waaruit blijkt dat hij t.z.t., wanneer tot uit voering van het plan al aan niet gewij zigd wordt overgegaan, een recht ver- Krijgt van 5 Z° van d-e totale omzet met een keus uit de winstgevende betrekmin- gen, welke uit het plan voortkomen. Jirectie v.d.Techf- nischen Lienst der Telegrafie en ïelefonie. Techn. Ambtenaar Houw- en ïOning- toez icht deelt mede dat ingevolge opdracht zal woraen overgegaan tot het vervangen van het wandtoestel in de 3e afdeeling van de gemeente-secretarie door een tafel telefoontoestel, voor welke vervanging een bedrag van f.10,-- voor eens in re kening wordt gebracht. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 7