Volg- Afzenaer of voorsteller num mer Korte inhoud 169 170 171 Minister van ciale Zaken. So- 11-2-35 no654 Technisch Ambte naar Openbare '//erken i5-2-'35 no679 Voorzitter 14-2-'55 172 KV.Geldersche Credietvereeni- ging en Wed.Mid dens tand sbank 175 12-2-'55 Firma Timmermans- 27-1-'55 Mol. no.5850 Bakkersweg 5 Soest Aan c naast stiel: brengt in herinnering zijn schrijven van 22 December 1954no11461 M en verzoekt voorts mede te deelen of het voornemen bestaat over te gaan tot naasting van de bezittingen en schal den der verschillende bouwvereenigin- gen. Indien zulks het geval mocht zijn wordt verzocht de balansen op grond waarvan de overneming plaats heeft over te leggen. verzoekt goed te keuren dat een parti, Goedg< hout, vrijgekomen door uitdunning der gemeentebosschenpubliek wordt ver kocht stelt voor in verband met de conver sie van geldleeningen aan de met rijkssteun in deze gemeente werkende woningbouwvereenigingen een schrijven te richten, waarvan een ontwerp hier bij is overgelegd. berichten de uitgifte van een derde 4conversieleening 1955 der gemeen te Amsterdam tegen den koers van 100$. Houders van de nog uitstaande niet uitgelote 4^$ obligatiën Amsterdam 1950) welke per 11 Maart 1955 aflos baar zijn gesteld, hebben bij de in schrijving recht van voorkeur. verzoekt toestemming tot het mogen aanbrengen van een reclamebord aan het begin van den Bakkersweg. Omtrent dit verzoek wordt advies uit gebracht door den Technisch-Ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht en den Inspecteur van Politie. Wordt Besloti De gevï zeggens

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 81