Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 174 Technisch. Ambte- 20-11 naar Bouw- en jno.352 V/oningt o e z i cht bericht omtrent het voorstel van de N.V."Nóóit gedacht en toch verkregen" dd. 6 November jl. om de terug te stoi ten 763,= te verrekenen met strooker grond ter verbreeding van de Prins Hendriklaan en de Julianastraat De Commissie Grondbedrijf kan er zich mede vereenigen, wanneer de strcoken door de gemeente worden teruggenomen tegen 3,50 per M2, waarbij de over drachtskosten voor rekening van de ge meente zijn. De en 175 G.Bleeksraa Postweg 58 Soesterberg. 176 Voorzitter 17—1— ^5 vraagt toestemming om de kiosk, welke :no.478. vroeger door de *Ved.Bekkers werd ge ëxploiteerd, te mogen exploiteeren. De Kolonel van den Generalen Staf te Soesterberg adviseert bij schrijven van 5 Pebruari 1955,no.358 het ter rein niet meer te verhuren. stelt voor met intrekking van het te dezer zake in de vergadering van 30 Januari jl. genomen besluit alsnog goed te keuren de declaratie no.4462 ad 27,50,zijnde de kosten van aan schaffing van een lichtdrukraam,aan gezien hem bij nader inzicht is ge bleken dat hij dezen aankoop goedge vonden heeft, terwijl bedoeld raam goed voldoet. Voorts komt het hem al leszins billijk voor dat den Techniscï Ambtenaar de kosten worden vergoed var verlenging van het te diens name afge geven paspoort ad 5,=* De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 83