c r 20C, Afzender of voorstelle Datum num mer Korte inhoud 177 Radio-Centrale "Soestdijk. 14 -2-'J5 verzoekt een voorloopige machtiging voor het distribueeren van gramofoon- muziek 178 Minister Sociale 4-2-' 25. bericht goedkeuring uitzending 6 ar- Zaken. no.2495/22 beid ers naar Rijkswerkverschaffing. 179 Ged.Staten Utrecht 12-2-'55 180 T.G.van den Soest Ham. i 15 -2-'55 verzoeken namens den Minister van Bin- nenlandsche Zaken indien het ambte narenreglement een zoodanige bepaling nog niet bevat, daarin op te nemen een voorschrift inhoudende den voorrang bij ontslag van de gehuwde ambtenares -niet kostwinner- en voorts een bepa ling inzake het niet benoemen van ge huwde vrouwen. deelt mede dat zijn verzoek gedaan bij schrijven van 22 Januari jl.niet be trof verhooging van zijn wedde als deurwaarder ,doch een verzoek om zijn vergoeding voor verrichte werkzaamhe den t/b van de plaatselijke belastin gen (beschrijving hondenbelasting) te brengen van 100,= op Op 181 Voorzitter nrs566O en ^664 stelt voor de volgende bijdragen toe t kennen voor het vervoer per electri- sche tram van leerplichtige kinderen van Soesterberg naar Amersfoort en terug; aan E.Reinsma 14,12 H.H.van Hilten J 4,71 Aldus 182 Technisch naar O.W. Ambte- 14-2-25 no2210 bericht naar aanleiding van het adres Beslo van H.v.d.Hcek, waarin verzocht wordt advie een onderzoek in te stellen naar de Werke verbetering (verharding) van het toe t speelterrein bij de o.l.school in de Kerkebuurt, en voorts om schadever goeding wordt verzocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 87