Jh |V BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. d tiging amoxoon' De gevraagde machtiging te verleenen. .g 6 ar- iff ing. van Bin- ambte- bepaling nemen een )orrang' ibtenares jen bepa- i van ge- Kennisgenomen. Den Raad zal hiertoe het voorstel worden gedaan bij de eerstvolgende wijziging van het Ambtenaren- en Werkliedenreglement j gedaan bij Op het verzoekschrift wordt afwijzend beschikt niet be- 1 ie als k om zijn rkzaamhe- belastin- sting) te agen toe t Aldus wordt besloten. electri- kinderen ort en 71 het adres Besloten wordt den Raad in te lichten conform het >cht wordt advies van den Technisch Ambtenaar van Openbare naar de Werken, en voer te stellen geen schadeloosstelling i het toe te kennen. )ol in de ïaaever-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 88