1 Korte inho Afzender of voorsteller Datum num mer 1 83 184 185 186 187 Bestaar der Ver- eeniging "Zomers Buiten" Amsterdam. Technisch Ambte naar Openbare Werken. Voorzitter 7 - 2-'35 no37^-8 verzoekt mededeeling of aan het ver zoek vervat in het schrijven dd.26 Oct.1934 inzake het kampeerterrein an worden tegemoet gekomen. 14-2-'3 no.3805 no263' H.M.JGeabbels en 8-2-'35 Wed.W.J.van Ee Soest Commandant Vrijw. Brandweer Soest en Tech.Ambt. Bcuw-en Woning toezicht 7-2-'35 15-2-'35 no3870 zendt een opgave van personen, die ge- raimen tijd asch en vailnis hebben doen ophalen zonder betaling. stelt voor in te trekken de verorde ning van 30 Eov.1932, 1© afd. no. 2634, en vast te stellen een nieuwe v< ordening als bedoeld bij art.38, 4e lid der L.O.Wet 1920, zulks tengevol ge van de inwerkingtreding der Wet va; 10 Jan.1935,Stbl.10. verzoeken restitutie van de door hen gestorte waarborgsom, zulks ingevolge het besluit van Burgemeester en Wet houders, dd. 9 Mei 1933» 1e afd.no.20, waarbij hen onder voorwaarden ontheffi is verleend van het bepaalde in artikf 14 der bouwverordening,voor den bouw van een blok van vier winkelhuizen,op een terrein,gelegen aan de Burgem. Grothestraat, Voorts wordt teruggaaf verzocht van de betaalde legesgelden voor de hierbedoelde bouwvergunning, ad 41,50. Omtrent deze verzoeken wordt advies uitgebracht door den technisch ambte naar, belast met de leiding van bouw en woningtoezichtdd. 14 februari 1935,no.1/694. adviseeren voorwaarden t/b der too- neelzaal van hotel "kernlandwelke zoude kunnen worden opgelegd bij het daarin geven van tooneeluitvoeringem bioscoopvoorstellingene.d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 89