1 het ver en dd.26 erxein m, die ge- hebben verorde- 1no. 1 nieuwe v< 4e tengevol- ler Wet va: De Vereeniging mede te deelen dat getracht zal wor den aan de verschillende bezwaren tegemoet te komen. Den Technisch Ambtenaar Openbare Werken opdracht te geven tot het aanbrengen eener latrine op het kam peerterrein. notificatie. Besloten wordt na te gaan of verantwoording der gel- den heeft plaats gehad. V Aldus wordt besloten. door hen ingevolge r en Wet- afd.no. 20, en ontheffi 5 in artike den bouw lhuizen, op Burgem. teruggaaf gesgelden rgunning, Besloten wordt tot terugbetaling der gestorte waar borgsom en voor zooveel noodig tot intrekking van het desbetreffend ontheffingsbesluit Op het verzoek om terugbetaling van legesgelden voor de bouwvergunning, wordt afwijzend beschikt. lf> u/ t advies sch ambte van bouw- ebruari 1",welke besloten wordt de eischen ter voorkoming van brand- 5d'bij het Sejaax ten tvoeringen, len conform gevaar ten aanzien van bedoelde tooneelzaal te stel- adviezen 1/ eJ[T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 90