BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen ?5r= toe oer van voor bui- Amers- l ng van eer. :p, dat de- >,=op zich Besloten wordt Maatschappelijk Hulpbetoon te ver zoeken deze kosten voor zijne rekening te nemen. IS Jl- verzoek papier rtikelen weghalen e het jaar In afwachting eener definitieve regeling wordt be sloten den Techn.Ambt.van Openbare Werken te be richten,dat de in zijn rapport genoemde artikelen door r/.van Korrelaar kunnen worden weggehaald te gen betaling van een bedrag van 1,= per weerv, te storten bij den Gemeente-ontvangerzulks met in gang van den datum, waarop met bedoeld weghalen een aanvang is gemaakt. \P Jf- Mo Si Aan Ged.Staten nogmaals te verzoeken goedkeuring te \j> Jl, jze niet verl eenen aan het desbetreffend besluit tot begroo- a+Cr! ei1 tinlswijziging, en dit college voorts mede te deelen n_P^e^n, dat het de bedoeling is de proefneming met de vuil- 3_fenc u nisophaling in eigen beheer te doen geschieden tot- ;LnS* dat de nieuwe Directeur van Openbare V/erken deze aan gelegenheid in studie kan nemen. j i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 92