ntim- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud I9I 192 193 i e chnAmb t enaar Bouw- en ioning- toezicht l.v.d.iïeut en _i.v. d. erkenmolenstr BOfeSt iechn. Ambtenaar u-asbeari jf biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van ae noodige teeaeningen en aaviezen. Jelet 4-) ke fting riing z i ent aanvr; Je be; betro. brach ■ome n komen ter vergadering. Je heer v.d.-.eut deelt meae dat de huren der woningen van de oningbouwvereeniging Bt.Joseph dan de molenstraat reeds geruimen tijd geleden verlaagd zouden zijn, doch ten aanzien van het door hem bewoonde per ceel nummer 53 heeft nog geen verlaging plaats gehad. Voorts deelt hij mede, ua de woningen naar zijn oordeel niet goea worden beheerd, je heer Couwenberg, se cretaris der Vereeniging heeft o.a. on langs aan Harmes de Bree medegedeeld, dat geen woningen meer worden verhuur-, u-enoemde de Bree is geweigerd een verba van de woningen o.ó en 43» terwijl daarna verhuurd is aan van hinkel. Voor zou perceel j.to.43 verhuurd worden aan maats. i>eze handelwijze komt hem onjuis Ivoor en niet in het belang der zaak. jt heer van der 1 erken deelt .iededat oj de leegstaande woningen niet voldoende toezicht wordt uitgeoefend en dat het 'gewenscht is, dat een der bewoners zit ting heeft in het Bestuur der Bouwver eeniging. verzoekt overschrijving van het voor de -^en Haa aanschaffing van een bestelauto toege staan krediet ad f.1300,-- van den dienst 1934 naar den dienst 1935» 194 ij.C.j.Knegt Bonen I assuradeurs te i Amsterdam. 195 al.» Schuijt. Van eedestraat 32, Böest, deelen mede dat op 20 ...aart 1935 -beze vex brandverzekering, groot f.5*000,-- ten jaar. behoeve van het ontwerp-uitbreidings- plan vervalt, mitsdien wordt verzocht te mogen vernemen of deze verzekering moet worden gecontinueerd. verzoekt een tap vergunning voor de vooaWjBÊ>evra; localiteit en de concertzaal van zijn vaSogest< perceel van ..eedestraat 32* reikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 95