derver- van ch door ren voor' ver- r adnii- rer het Lege te 1 door perceel i weg selij k~ ~n delda ruari t tot het behoef - aaide in t/b van ot op et rerfaf- adviseeri 110.2/ 1 e enen. BESLISSING Aldeelina No. en Aanmerkingen van van O cd eputeer. 5 ent per i Besloten wordt behoudens goedkeuring Staten te verhuren tegen, een huur som de en onder de bekende voor baarden: le. aan Ii.hok behalve het gedeelte Oroot oigeveer 63 U2ook het bij kriek en van keuveren in huur ge weest aijnde gedeelte groot ongeveer 350<J /£U: het perceel H 0.5517; 2e 3e. 4e. aan A.Groenestein de perceden K ^o.il34 en 1135 aan 3.ue Beer het perceel G-.no.3649; ian .van Soeren het perceel k n0*5529» 49b 2, zulks t.a.v. 3e en 4e voor het wederom tot huur we^schen over te gaan. groot eval de.. en üollege heeft dadat de Secretaris aan het dat de mandateering van de loonen de drie tergte kwartalen van 1-935 kaan ge erkt, orde net rapport voo het magazijn over kennisgeving aangenomen! Op grond 10 Keter aan wordt begonnen en dus tot ruimere bebouwing Wordt besloten de 00 .at het bouwen met =en zijerf af scheid j.nö van weg no.150 met het onder erpelijke bou \)laa als een overgan^ der terreinen in Lc teekenlir 3.3.n,,N is aan te nemen .ie omgeving weven maten der V- cu V L& zijerfafscheidin.0 goed te keuren, een en anuer overeen-, komstig het advies van den Directeur van Gemeentewerken, hc vrijstelling wordt verleend. in aiwij ring meentewerken nies te veris van net wordt bes enen. advies loten van d aen gevr.. Directeur van agde ontheffing ii kjCU •- viu j j }- t'r-'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 100