Afzender of voorsteller Datum num mer federatieve Com missie tot bestrit} ding der - slachts ziekten in de- pro'- vinoie Utrecht J.Vonk,B.urothe- x>oest Jolx' 1den Uliek laan 29» Soest en Ver.voor Aanleg ■dnderhoud van rij wielpaden in "G-ocl en Uemland" Voorzitter aem.ïierken zendt ter kennisname het jaarverslag over 1935 van haar adviesbureau tè Utrecht en verzoekt haar arbeid finan cieel te steunen. verzoekt terugbetaling van de door hem gestorte waarborgsom groot f.ï^C.-- in zake aanleg van een tegeltrottoir. De dir.v.gen.werken aaviseert tot terug betaling van de mededeeling ;37 is eplaats jaar 1;37 heeft dat hij voor hel op de lijst van leveranciers aan deze gemeente, doch verzoekt in verband met financieele moeilijkneden reeds voor de eerstvolgende plantjoenlevering in aan merking te mogen komen. over 1936 toegezeg- - doch betreurt het e steld betuigt dank voor de e subsidie ad f.25»- dat dit bedrag zooveel lager is 6 dan de in voorgaande jaren ontvangen subsidie stelt voor ingevolge het bepaalde bij art.17 lid 3 sub b der Drankwe o van de lijst, als genoemd in dat artikel, ien naam te schrappen van P./ijman, ^.C.de ;3ruin en oi-chuysen. jverzoekt overschrijving van het creaiet Lid f. 522.--, uitgetrokken op post no. :408 der geraeentebe .rooting 1935 voor jverbetering van de >aterloozinfc aan de Ueetzlaan, op de be rooting 1938» stelt naar van een verzoek v Ide .Heidebloeoem voor deze te berich ten, dat in verband met het stadium, waarin het uitbreidingsplan verkeert, hei thans niet verantwoord is reeds tot uit zettin van de kinderspeelplaats e.d. over te gaan doch dat, voorzoover de te reinen aan den Heideweg als bouwterrein kunnen :orden aangemerkt, de ge enschte afpaling kan geschieden. L»l* O j ■J i X' of - e.i. ;11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 103