si?U/cri t9 4j. •slag të finan- BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen voor de gemeenschap belangrijke werk der bestrij- J van geslachtsziekten, doet het college besluiten aan -Len Raad voor te stellen eerie bijdrage te verlee- [/r, f y non van i.i d ia. >or hem 1 I Besloten wordt de waarborgsom ten spoedigste terug te l*<J()* behalen. A iW- m- )t teru i Leeling, *eurt hei ge stsld mg en Le bij van de ;1, nen j-i Jd e creuiet jt no voor aan de srzoek v i berich- l ium jeerthe tot uit- Aan adressant mede te deolen, dat in de plaats lijst van leveranciers geen wijziging kan word bracht, doch dat in verband me* omstandigheden zal worden rekening gehouden. .nfc ;n op - J P c^ de leveringen met zijn 1>Cj" ■uennisge nomen. 'ar at besloten, op bot verzoek kan niet worden ingegaan, zoodat voor yt 193c een afzonderlijk Orodiot moet worden aangevraagd, j -gen kostenberekening zal door den directeur moeten wor-i ^en ingezonden. "e:11!:°ra+u ut :Ifciue'bj-oeser.i te berichten over eenkomstig het voorstel van den Dir.v.Gem.werken. V HVh. ir de teir «terreini ':enschto i ilfc O p j. .a u i- 1 deze ind met voor de in aan-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 104