num- j Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 21C Ver .ITeu .Gemeenten afd.utr.cht 211 >urgemees eer 212 Voorzitter 213 Teth.lasi11e 214 21? Voorzitter Jir.Gem.werken verzoekt wenschen naar voren te brenger met betrekking tot het aanbrengen van vereenvoudigingen in ie gemeente-admi nistratie deelt het Ooilege meue dat omstandig heden aanwezig zijn geweest de hoofd agent d.H.Assink ingaande 17 dezer taru te plaatsen in een lagere rang. stelt voor de overeenkomst van huur van de gemeentewoning leukenlaan 15a aan b. H.Assink met inachtneming van de opzeg gingstermijn voorkomende in de huurover eenkomst op te zeggen. vraagt naar den stand van zaken betref fende de goedkeuring van de nieuwe salaj risregeling voor hst politiepersoneel. Je burgemeester deelt mede, dat hij vou durend door tusschenkomst van de frov. Ó-riff ie op afdoening heeft verzocht doe dat hem is gebleken, dat de hinister va Binnenlandsche Zaken deze zaak moet af doen. spreker stelt voor den Tinister t verzoeken spoedig goedkeuring te willen bevorderen. stelt voor den heer Tli.J.Regter, gemeen te-ontvanger ingaande 1 —ei a.s. te be- noemen tot 2enningmeester van het Crisj. Comité 3 en hem te vragen of hij de be noeming aanneemt. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 105