Volg- nurn- Afzender of voorsteller Datu m mer ,16 21J 219 Teth.va 7; er ken 1 gemeenten DirGem.werken J .H.Kilhorst ,Birk-f str «58Soest Voorzitter Korte inhoud I deelt mede dat reeds enkele malen door raadsleden aan ambtenaren Inlichtingen, I overleggin van goedgekeurde bouwteeke- ningen enz. zijn gevraagd en verzoekt het gevoelen van het college te mogen vernamen welk standpunt terzake moet 11 7orden ingenomen, in verband hiermede 1 [vestigt de gemeente-secretaris de£ aan- I dacht van het college op de destijds a a de hoofden van de af deelingen ter secre-r Itarie alsmede van de tanken van dienst gezonden circulaire, waarvan hij inmid- dels voorlezing doet, waarbij gewezen wordt op de betrekkelijke bepalingen van het werklieden/'ambtenaren reglement Het c .gehe e nogma struc inzake het geven van inlichtingen door het personeel. enz., deelt mede dat B.J.Boevink, Ban.:ingstr. 42, te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 14, sub b, der bouwverordening in verband met een door hem ingediend plan tot verbouw van perc.sl sectie f no.1659 gelegen a/d Bannin^straat tot een dubbel woonhuis, 'i'e dezer zake wordt geadviseerd de ge vraagde ontheffing te verleenen. verzoekt bij het door hem te bouwen dub bele woonhuis alsnog voor dakbedekking verglaasde pannen te mogen gebruiken. Volgens mededeeling van adressant zoude de Schoonheidscommissie zulks hebben ai' gekeurd. De Dirv.gem,werken brengt te dezer zake rapport uit bij schrijven va; 14 februari 1936» ö°»35/15 3e telt voor de bij besluit van 21 Januar 1936 verleende bijdrage t/b van de ver pleging van H.J.v.d.Spaa en T.Boersma resp. ad f en f.62.over een ge deeltvan 1935» alsmede de bij besluit van 28 Januari 1936 verleende bijdrage t/b van de verpleging van II.J.v.d.Spa: ad f.232.36, over een gedeelte van het jaar 1936, in te. trezken, aangezien ge bleken is dat het aanwezige saldo op'31 Dec.1935 bij de plaatselijke vereenigin tot bestrijding der tJb»c.voldoende was^ om voorloopig de betreffende kosten ze3i te kunnen bestrijden. slui" i n nc lurk; i lerke Ciili

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 109