Volg num mer Korte inhoud 22C 221 222 223 224 k2? A.van Beek Cei tr.2ure au v o r Verificatie en ï:i« Adviezen der Ver v »k ea G e me ent en t e 1 s-Gr ave nha,e u-ed.otaten van Utrecht lied. R.K.Bond van Ovcrheidspersonee Paulus" te s~Gravenhage -■-ï:, .financiën Min.van Sociale kaken vraagt een verlof A voor de vourloca- liteit van het perceel <ieu:;straat 13, zendt rapport "betreffende kasopneming en controle der administratie der honing |stichtin^ "Patrimonium11 alhier over he 2e half j aar I93 5 achten het sluit van c le afd.n ting van ar t3 in afschrift overgelegde be- ,ea raad .1.29 Januari 193&> •3 9/321 betreJ Le slui- 'i'orenstraat in strijd met van het Motor- en lij wielr egleme.. en '"lijzen op de mogelijkheid aan Hare Majesteit de Koningin de vernietiging van "bedoeld "besluit te verzoeken negens strijd met de vcet. deelen mede dat zij ten aanzien van de oorzaken van het verhaal der achterstal, lige pensioensbijdragen over het tijdva 1 Juli 1925 31 Uec.1931 van de gem.ee.. tewerklieden, aanvankelijk van den Pen sioenraad verkeerde mededeelingen hadde ontvangen en dat zij de door de gemeen t aangevoerde oorzaken van dit verhaal juist achten. Deelen tevens mede, dat het hoofdbestuur besloten heeft in be roep te gaan bij het Ambtenarengerecht. biedt :jagazijndeclaraites van gemeente werken over het 4e kwartaal 1935 "tot een bedrag van f.1.493»4ö ter vaststel ling aan zoomede de inventaris per 1 Januari 193& van het magazijn van ge meentewerken. deelt mede, dat Joustra in Je st-unre, ling kan worden opgenomen. II O u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 111