V ïfoJr.l i /yps h x V hW /H*. if. BESLISSING Afdeeiing A a Aanmerkingen en No. delet op liet schrijven van het gemeentebestuur van Maarn en het daarna uitgebracht rapport van den majoor van politie wordt besloten het gevraagde verlof A te -.uigeren, aangezien aangenomen ordt dat aanvrager van bekend slecht levensgedrag is. besloten wordt de wonings dichting nPatrimoniuia" te wij - zen op den grooten huurachterstand van de diverse be- j r-'M- woners en daarbij te verzoeken omstandig mede te dee- yfog len vmlke maatregelen zijn ox worden getroffen tot 00- hef fin, van den achterstand. Besloten wordt terzake het gevoelen in te winnen van de Koninklijke ITederlandsche Automobiel Club (K...1 zulks onder uiteenzetting van den gang van zaken. V 4 )lYI. nennrsgenomen. ,De declaraties worden vastgesteld alsmede de inventaris Ze per 1 Januari 193- van het magazijn van gemeentewerken, i c^r-^- Aennisgenomen. lA as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 112