Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 226 .B.Stuul ,3a sstrJ.9 22r/ 228 AJ.Stalenhüef - 1j -3 o l ij 0 j omi t s weg 51a,Soest 229 V.Prov.Utr .Blec ir-\T 23C Voorzitter 231 Voorzitter bericht, dat hij de. strook jronds achter; het perceel Bosstraat 19 wederom onder de bekende voorgaarden in huur wenscht te vraagt zijn naam op de lijst ex art.17 der Drankwet te plaatsen. verzoekt aan den Kaad intrekking van heïf "besluit van 3. en w van 3 1-i ^-935» afd.no.2/316waarbij de beslissing op zijn verzoek om vergunning tot het ver- grooten van de veestalling achter zijn woonhuis op een terrein gelegen aan de.: Smits*.-;eg, kad.bekend Sectie 3 no.1838, :erd aangehouden en hem alsnog vóór 1 April a.s. de gewenschte bouwvergunning te v&rleenen. dc^lt mede dat over 1935 geen bijbeta ling behoeft plaats te hebben op de gr ranti es-over eenkoi.is t Hart. 1935 e hf voor stroomverbruik: ecenplan br.ngt wederom in behandeling het rap port van ion air.v.gem.werken waarbij geadviseerd wordt een aanschrijving "te richten aan iiej .C.G.A.uerritsen, PaulUB Potter laan 28. Hoewel in de vergaderin^. van 20 Januari besloten werd conform hei advies van den directeur, werd in de vergadering van 31 Januari 1936 beslot: de uitvoering van laatstgemeld besluit voorloopig voor 14 dagen aan te houden. De weth.v.gem.werken deelt thans mede de directeur en de heer van Ho-esel ..in specteur Bouw- en "oningtoezichtter plaatse «en onderzoek hebben ingesteld en dat het wenschelijk is uitvoering te .geven aan het rapport van den directeur van gemeentewerken. stelt voer het verlof leend aan V.A.'itaat en voorlocaliteitgroot perceel Birkstraat ló aangezien voor de localiteit vergunning is verleend. A indertijd ver geldende voor de i 39 van het in te trekken, thans een 'j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 113