Volg- num- Afzender of voorsteller mer 232 233 234 :35 i36 237 23B Datum Korte 1 n n o u Af d .^financiën G.Yastenburg ,Lo- r entzstr4,Af 0 or Aaatsch. Hulpbet 0041 in deze gemeente Gm.u secretaris van Soest Teth.v. Sociale kaken Vorzitter 3irGem.ver ren biedt loondeclaraties van gemeentewerk over het 4e kwartaal 1935 tot een tota "bedrag van f.13.244.92 ter vaststellir aan. verzoekt ingevolge de kinderwet vergun ning tot het oprichten van een rookeri jvan vleeschwaren in het achter perceel van Lenneplaan 25 gelegen gebouwtje ka bekend gemeente Soest sectie U no.1654 3e commandant der vrijwillige brandwee van Soest en de dir.v.gen.werken brenc terzake gunstig advies uit. doet toekomen een nen laste komende Ja nuari 193 6 opgaaf van de te zij uitgaven over de maa z ndt en 22-tal declaraties wegens do hem bij voorschot ten behoeve der ge meente gedane uitgaven tot een totaal bedrag van f.195*^1. stelt voor den minister van binnenland' sche zaken toepassing te verzoeken van art.7 bis van het .3. van 31 Januari 19^ staat sb 1 ad .10 442 3e b£ 3e --c m u c den over 0 nf c stelt aan het college de vraa_ voor wei bedrag de ambts oning behoorende bij d; school in de Kerkebuurt zal moeten wor den verhuurd aan den heer Yeenstra voo: h.t tijdvak van 5 kaart tot uiterlijk - biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezelu van de noodige teekeningen en adviezen. reke. 1, - -61 cl S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 115