num- Afzender of voorstelle Kort 239 24-C 241 242 243 T'r Jt.van Genechtep te Utrecht Dir.Ge :erken .3estuur A.G. en G-ed.Staten van Utrecht Ged.Staten van Utrecht deelt mede dat de 'bioscoop van den heer j '- ieveeu v$n dijkum een dezer dausn aan een kapitaalkrachtige combinaite zal overgaan en verzoekt in verband daarme.J t~ "illen beoefenen. jeeni0 gedul; jbericnt omtr - ut-het verzoek van ;,e d .V, ISoesterdal om huur van het gemeentepar keerterrein te Soesterberg. In over e- ging wordt gegeven de verplichting op ta leggen van de oprichting van een gebeier - tje voor retirade. vraa, ;t evenals vorige jaren vergoeding' voor zaalhuur te villen verleenen, dan "vel vermindering van zaalhuur te villenj toestaan. dealen mede directe belastingen den enz ben medegedeeld, dat de Directeur der te Utrecht hei werkzaamheden met betrekking tot de personeele belas ting voor het jaar 1936 voor deze gemeen te niet langer behoeven te worden opge schort geven enkele richtlijnen ten aanzien v_ het toestaan uitgaven. van creiieten voor kapitaals Centr.bureau voor Verificatie enz. te 1s-Gravenhage zendt rapport naar aanleiding van de op neming van kas en boeken van den genie-c .j te-ontvanger in het le .Partaai 1936. y c» V O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 119