n- Y+cy^f. /?U. 'ffcyZr. I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen den heer gen aan e zal daarmede! n. ,an Mr .van de ne ent en zal worden gevraagd af door hem zexcerheid kan worden verstrekt dar het verschuldigde bedra wordt volras 1 re lente o vei ling ;n ge par- op tg hou' - besloten wordt aan Couturier mede te deelen lege "bereid is den Raad voor te stellen het trein te verhuren tegen een bedrag van f.3 Ivoor den duur van 3 jaren, onder voor :;anr..o i:o een door B.en aangegeven plaats op h.t nat het hplj- parkeer ter'--! -- per jaarj, dat aoor he:i terrein zal; ru- •inoir volgens voorgeschrevemodeL opgelegd i worden opgericht een u WKË >aar"bij zal hem tevens ie Verplichting worden het geh el in goeden staat te doen varkeeren en op ge regelde tijden te doen reinigen. Voorts zullen moeten worden nagekomen de gebruikelijke voorwaarden op de bij lage vermeld. tn den dir.v.ge,, Rlen verstrekt om in te zenden, ^e moeten ".orde,, vermeld. rken zal echter vooraf opdr- .cht vor - een teekening van de te plaatsen urinoir te ge bruinen luuteriale.. zulle., maroiji rgoeaing dan den Raad zal worden voorgesteld afwijzend op het U» .ien, dan [verzoek te beschikken, i.nverband met de te dezer zake te rillenJ bij de begrootin,. voor 1936 genomen oeslissinw. eur der recht hed- amheden le belas- eze geineen den opge- Kennisgenomen. anzien v.4 j-iét den inhoud van het schrijven zal rekening orde:, r kapitaa-- gehouden. van de op en gemee.. 1 1936. Ke nn i sg e nomen. "T V v K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 120