f Volg num mer Datum Korte inhoud 2 45 46 247 249 2 5C Hilborst P .Hor nav.ma Zoo 7r3°est 03o s Vr ea e bof s tr Jarkern, er ke n -B.en 3 f oor t van -niiers- Ged.Staten van Utrecht verzoekt de buitenmuren van zijn per ceel te noten voorzien van een spouw- nuur en de kapconstructie een andere vorm. te ^evec. Do dir.v.ten.werken "brengt bij rappor" van 17 Februari 1)36, no.6/2, advies ui verzoekt tapvergunning voor de nieuw aangebouwde localiteit van perceel de room 7. de sl :erk ve m 'ZQskt V', _unmnu voor den verkoop v -Ik por glas op het terras, gelegen vóór het door hem bewoonde perceel. ge...„werken adviseert af "ijzen. De 00 -..irv.B< zit verzoek te beschikken. bepl: ter besparing van de bestaan...) mg een nieuws sperring aan te bren^ voetbalterrein van F, 3urgemeester Jekethpa3 prikkeliraadver- n tusschen het .V.--.C. en het k. De kosten van *aad liet benoodigê De g maxi Op h van zoen Go ui word aankoop van enkele rollen prikkel., ".'orden begroot op hout leveren de bosschen in voldoende mate, terwijl de arbeid door X.g» arme., zorgers kan geschieden. deelen mede, dat voor Pieter Frankena geb.29-1-'29» Laanstraat 1 plaatsing ordt verzocht tot de school voo-r bui tengewoon l.o. alhier. Verzocht wordt of ie gemeente Soest bereid is een bij- van dra; de .3 te verleenen ingevolge c desbetreffende verordening. Door Dr.P.J.de Vos is een verklaring i) gezonden, waaruit blijkt, dat het kind wegens achterlijkheid een school voor gewoon lager onderwijs niet kan bezoek. doen mededeeling dat zij van den minis- voor Per van Dinnelanische ;en ontvangen da 'c bij Zaken bericht he dezen na ovei-le^ met den minister van Financiën bezwaa oestaat tegen het r.b„ dd.29 Augustus 1)35 :angschikkin,der gemeente de heffmu der personeele belastin^ in de 4e klasse en verzoenen te bevorderen dat -it besluit wordt ingetrokken. pesl besl' een ■j O O - o U 0 i iz. i j - Is 0 VQi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 121