Volg- num- j Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 2 51 Voorzitter 2p2 Dir. ei.i. varken 2 Voorzitter 2 54 Dir. em.werken 255 Voorzitter 256 Diroem.w erke n stelt voor de rente, te 'berekenen over de door het wegenfonds'bi3 de gemeente ingevolge raadsbesluit van 17 December 1931 belegde ^elden, over het jaar 193: vast te stellen op een gemiddeld per centage van 4,d deelt mede dat de techn.ambtenaar van Heijst op Zaterdagmorgen lp Hebr.j.1. een ongeval is overkomen tijdens een ri per fiets naar Soesterberg tengevolge waarvan hij buiten dienst is gesteld. deelt mede Febr.'36,3; dat G.S. bij schrijven van nfd.n> .493/526 hebben mede gedeeld in beginsel geen bezwaar te he' ben tegen het too den Haad bij beslui van 29 Jan.'36,4e afd.no. 21/457» "be schikbaar gestelde crediet, groot f.33C voor het aanbrengen van een omraster ii. enz. van de opslagplaats van asch en verband echter met de omste vuilnis. In digheid dat den g~ ;even aan de gunnin „en uitvoerin kon o: nog aan de voorwaarden verbond; terzake verleende Hinderwetver- zal het nncht zijn aan G.S, verlenging van den termijn, waarbinnen aan die voorwaarden moet zijn voldaan, v ;rzoeken. deelt mede Soest, bij huizen aan dat door J.v.a.Lichtete den bouw van 3 dubbele woon de Stadhouder slaan de afvoea van het waschwa-ter is aangesloten op d beerput en de afvoer van het huishoud- water op een sloot. Geadviseerd ordt terzake een aanschrijving aan v.d. Lichte te zenden. brengt in behandeling het adres van J- Tijnands te Soest, waarbij hij zich n'i; uan vereenigen .zet den inhoud v n de r hem verleende ontheffing ingevolge art, 8 der bouwverordening, zulks 00 aandraz van den Laai. zendt een plan tot rioleering van de Deetzlaan vo'ór de woningen van "Goed 'Tonen" S-J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 123