v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en over emeente ecember H aar 193: J d oer- Conform het vooxstel van den Voorzitter ;orat besloten. ,ar van >rj 1 is een ri gevolge s t ld ■en van jen mede- i.r te he i beslui be- >ot f .31C •aster in sch en le onsfe j kon we: verbond •"jetver- sl si n o tr "binnen, roldaan te, te le 'jnoon- ie afvoei ;en 00 d. liahoud- i wordt y.d. m .xan den heer van Hftijst wordt ziekteverlof verleend tntj 1 april a.s. of voor zooveel korter als zijn on0_steld-; il heid voortduurt. Aan gedeputecreiu State., zal verlen.gi.ng orde: iet een termijn van irie maande-. .vraa. aaJ Resloien 'iordt aan v.a.Lichte een aanschrijving te ze den, zulks overeenkomstig het advies van den directeur .van gemeentewerken. k* Jö- V Yls-J. 3 van J- zich ni. van de a 3lge art. c aandra: van de uoea esloten wordt het oorspronkelijk ingenomen standpunt te namnavei IV iamd 00 x Kart V H|W enoemd compdex ct- lOg voarj- •esloten wordt de kosten van dit plan 0er te brengen ten laste van het wegenplan"1t tengevolge van hct bouwen op de tot hoorende gronden de waterafvoer ter jlaatse ziening behoeft. Iegelijk ..iet ee;. voorstel aan den Raad tot overschrij ving van het crediet ve genaanleg i Hart van de be.groo- ting^l935 naar 1936 zal het onderweroelijke crediet aan «orden gevraagd. \P cJf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 124