Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 2 57 2 50 259 Voorzitter •ïoningst"Ons Be- la nw te A'faoxt i ."".Vee r. s tra t So e st G. I.Veenstra te Scest StJeugdher'oer. en in uooi-en Bern- j land" te H1surn Dir.Gem.werken mid.Soest e.o.^er: Bed.Vertot be- scaer.iin v. ai eren Gir.Ge erken (.adviseert den raad ter vaststelling aan J j te bieden een ontwerp-besluit tot nijzi-j [ging der gemeentebegrooting 1935 no.21/' 4ö5. 1 deelt mede d^t baar complex woningen, te 1 Soesterbei-g tegen brandschade is verze- ikerd voor f.29-G.--, nat de thans 5 Juli jloopende verzeker!eie..ligt op a.s. en stelt voor met ingang van dien datum het conple:. te vera-keren voor .23-«GCv - - deelt mede dat hij bedankt als lid van 'het oestuur der stichting tot beheer var} Ihet Soes Ier natuurbad. vestigt er de aandacht op, dat bij zijn ontslag als hoofd der school automatisch zijn lidmaatschap van de commissie tot wering van schoolverzuim eindigt. zendt rekening van ontvangsten en uit gaven over 1935 betreffende de exploita tie van de j eugdherburg "de Beiuebloem'' alhier stelt voor hem machtiging te v.-.rleenen tot het doen opdragen van werkzaamheden |aan J.Pas betreffende ie reparatie der i waterleiding van de school te Soester- 0erg en tz tot credietv- rruren fioouig voor steil.;ii - - iendt rekenirg, van ontvaim sten en uit gave.- over net jaar 1/35» zenit plan tot verbetering van dan '0order eg» an

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 127