Volg num mer i Afzender ot voorsteller Datum Korte inhoud 271 ïeth.S ciale JSakci. 272 Dir - .«werken stelt voor aan de heeren J .dooder en J. i J.van der: Bergslagers te Soesterber^ mede te leelen, dat ook na het onderzo; inzake de distributie van rundvleesch het college overtuigd is lat de hlikke. vleesch wel aan hen zijn gelevers uit [het feit dat de' vrachtrijder blijft ve, klaren steeds het vleesch te hebben ve; voerd en afgegeven en alsmede het feit dat ten tijde, dat de afgiften hebben plaats gehad nlsarer van de zijde van hf publiek slachten zijn ontvangen dat te Soe sterbergeen rundvleesch in blik b-. schikbaar was, terwijl ook na-dien tij j de heer van Lierop te Soesterberg drie jaar zooveel vleesch heeft opgenomen dan te voren, is voor het college vol doende om tot ge,„elde overtuiging te la men. Alvorens .,u de .V.Centr Slacht plaats aansprakelijk; te stellen voor hi finantieel nade-1 der gemeente, stelt -thouder! voor aan beide heeren slag. nd-cr mede rlin van het bovenstaande te v rzot ren te illen meded-. 1 en, of zij na kennisneming van de opvatting v net college alsnog bereid zijn tot ver effening van het verschuldigde over t-., gaan. Bovenuien ware aan J.J.van den Berg de bevres; ding van het college te uiten omtrent het feit, dat niettegenstaande zijn verklarin aan ien Athouder#, de hij nog 24 A.-.vleesch aan de gemeente schuldig is, het verschuldigde nog nie' i ener bewegin0 heeft voldaan, met ve. zoek thans ten spoedigste 24 A.rr. x f.C.31 of f.7.41 bij den gemeente-ont vanger te storten. biedt ter "behandeliBg aan eenige verzi ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningeo en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 131