Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 273 274 275 276 277 Commissie openbare «erken Inspecteur der di recte belastingen te üaarn minister van becièle aken Directeur van Ge- meent ewerken /ïfdeeling finan ciën ter secreta rie 278 -uirecteur van Ge meentewerken brengt van Ir apport uit omtrent net voorste j_>.en ,iaan .der. Koud cm den neer IC.van Goor een vaste aanstelling te geve; aen als uirecteur van «enieentewei- zendt verbeterde opgaaf van de aanvan kelijk geraamde zuivere opbrengst van hoofdsom ex; opcenten personeele belas ting o ver net ocekingstijdvak doet opgaaf van de uitgaven wegens wen loozenzo.rg uezer gemeente over het 'l e halfjaar ISpa en verzoent indien ii.en met deze opgaaf accoord gaar; een oj- gevoegd formulier onderteekend terug ti zenden aan zijn departement. vraagt machtiging om over te gaan tot xiernummering van de rechterz^de i,even nant) var; de btadnouderslaan en advi seert belanghebbenden in kennis te st Ier. met deze hernummering door middel van publicatie. biedt ter kennisname aan eer; overzicht., van de thans nog loopenae gewone-, an- nuiteits- en gegarandeerde geldleenin- gen, waarin is aangegeven met ingang van welken datum conversie der leenin gen is toegestaan. deelt mede dat u.iviensink, Bademaker- straat 10, te boesterberg ontheffing behoeft var; net bepaalde in artikel M sub c der bouwverordening zulks ten be-^ hoeve van den bouw van een winkelhuis op percrel sectie n no. 21)51 gelegen au de Hademakerstraat hoek iostweg. Te dezer zake wordt geadviseerd de ont-j ueffing onder voorwaarden te verleener ,et 27S o.drangersoest verzoekt nel in aanbouw zijnde woonhuis Ij aan de doesterbergsuhestraht ten bohoe-j ve waarvan vergunning weru verleend b.j besluit van 25 suni 1^pa, no.1/1cyl, tq| mogen bestemmen ais enkel woonnuis. Ue Uirecteur van Gemeentewerken advi seert gunstig ui, rapport van 2-+ jj'ebrua-jl ri U0.55/ÜÖ.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 135